တာဝန်ယူမှုဆိုတာကို ဘယ်လိုနားလည်ပါသလဲ။

တွေ့ြကုံခဲ့ဖူးသမျှ ခေါင်းဆောင်အားလုံးဟာ တာဝန်ယူမှုအပိုင်းကို ခိုင်ြမဲတဲ့ အ ေြခခံကျင့်ဝတ် အစဉ်အလာအ ြဖစ် သတ်မှတ် ကျင့်သုံးလေ့ရှိြကပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုမှာ ြကုံတွေ့နေရတဲ့ ြပဿနာ ကတော့ တာဝန်ယူမှုဆိုတာကို သေချာနားလည်သဘောပေါက်ြခင်း မရှိတောေြကာင့်ြဖစ်ပါတယ်။

ပုံမှန်အားြဖင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အောက်မှာဖေါ်ြပထားတဲ့ အချက်(၂)ချက်ထဲက (၁)ချက်၊ ဒါမှမဟုတ် (၂) ချက် စလုံးကို လွဲမှားစွာ ယုံြကည်တတ်ြကပါတယ်။

  • တာဝန်ယူမှုကို အ ြပစ်တင်ြခင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့သာ အခိုင်အမာ ယုံြကည်တက်ြကပါတယ်။ တာဝန် ယူမှုသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အရည်အသွေးတိုးတက်လာအောင် ကူညီဖော်ထုတ်နိုင်မယ်လို့ မြမင်တက်ြကပဲ ြဖစ်နေပါတယ်။
  • တာဝန်ယူမှုဆိုတာကို မန်နေဂျာနဲ့ဝန်ထမ်းြကားက ရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးလို့ ယူဆရမယ့်အစား တစ် ြကိမ် တစ်ခါသာြဖစ်ပေါ်တဲ့ ြဖစ်စဉ်တစ်ခုလို့သာ ယူဆတတ်ြကပါတယ်။

တာဝန်ယူမှုဆိုတဲ့ အချက်ပေါ်မှာ သဘောထားကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘာေြကာင့်လဲဆိုတော့ လူတိုင်းက အနည်း ဆုံး အတွေ့အြကုံတစ်ခုဆီကို ြကုံတွေ့ခဲ့ရလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ ြသဇာအာဏာရှိတဲ့သူတွေ ( သူဌေး၊ မိဘ၊ ဆရာ..) က ကျွန်တော်တို့ကို ဘဝကို ပေါ့ပေါ့တန်တန်မြဖတ်သန်းစေခဲ့ပါဘူး။

ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို တာဝန်ယူစိတ်ရှိအောင် ဘာေြကာင့် ပျိုးထောင်ပေးသင့်သလဲ။

ဖော်ြပပါ၊ ဖိတ်ြကားပါ၊ ေြပာဆိုဆက်ဆံပါ ဆိုတဲ့ အချက်သုံးချက်ကို စတင်ကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်။ မန်နေဂျာ တော်တော်များများက ဒီအချက်သုံးချက်ကို မကျင့်သုံးဘဲ ဝန်ထမ်းတွေကို ဦးဆောင်တဲ့အခါမှာ အသိအမှတ် ြပုြခင်းမရှိ၊ ေြပာင်းလဲြခင်းမရှိတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အစဉ်အလာတွေနဲ့သာ ဦးဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ အချက်(၃)ချက် စလုံးမှာ ဝန်ထမ်းတွေကို အ ေြခခံအဆင့်မှ အရည်အချင်းြပည့်ဝတဲ့ အဆင့်ထိရောက်အောင် ဆွဲတင်ပေးနိုင်ပါ တယ်။

ဖေါ်ြပပါ – ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ဆက်သွယ်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ြဖစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေကို စောင့်ဆိုင်းမနေဘဲ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အ ြပန်အလှန်လေးစားမှုပေးနိုင်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်လိုက်ပါ။

သင့်အနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ြပဿနာတွေ၊ အခက်ခဲတွေကို လက်ခံပေးြပီး ကူညီေြဖရှင်းပေးရင်း သူတို့ရဲ့ တိုးတက် မှုကို ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာသိအောင် ဖေါ်ြပပါ။

ဖိတ်ခေါ်ပါ  – အ ြခားသူတွေရဲ့ အ ြပုအမူတွေ၊ အ ြဖစ်အပျက်တွေကို ြမင်ရတွေ့ရတာလွယ်ကူသလောက် ကိုယ့်ရဲ့ အ ြပုအမူတွေ၊ အ ြဖစ်အပျက်တွေကိုြမင်အောင်ြကည့်ဖို့ကတော့ ခက်ခဲလှပါတယ်။ ဖိတ်ခေါ်ြခင်းက သင့်ဝန်ထမ်း တွေကို လုပ်ငန်း အတွေးအခေါ်သစ်တွေ၊ မှန်ကန်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေရရှိစေနိုင်ဖို့ အကူအညီပေးနိုင်မှာပါ။

ေြပာဆိုဆက်ဆံပါ –  ဒီအချက်ကတော့ ဝန်ထမ်းတွေက သူတို့ ေြပာင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ အ ေြခအနေကို သူတို့ ကိုယ်တိုင် သိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက် မေးခွန်းတွေမေးြပီး လမ်းညွှန်ုြပပေးရမှာြဖစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးမေးခွန်းက တော့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ြပုလုပ်နေကျ အ ြပုအမူတွေကို ရပ်တန့်လိုက်ရင် ဘာအကျိုးဆက်တွေ ြဖစ်လာမလဲဆိုတာ ပါပဲ။

လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်တိုးတက်မှုကို ပေါင်းစပ်ပေးဖို့ အဓိကသော့ချက်ကတော့ အကျိုးဆက် တွေအပေါ် အလေးထားြခင်းပါပဲ။ ဝန်ထမ်းတွေက ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့ဘဝကို ခက်ခဲအောင်၊ ရှုပ်ထွေး အောင်၊ ကစဉ့်ကလျားြဖစ်အောင် ဘယ်လိုြပုမူနေြကသလဲ။ သူတို့ကို လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ တစ်ကိုယ်ရည် တိုးတက်မှုကို ဆက်စပ်မိဖို့ လမ်းညွှန်ပေးရပါမယ်။

လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း ကိုယ့်ကိုအလေးထားတဲ့သူတွေကို တစ်ဖန်အသိအမှတ်ြပုမှုရှိြပီး သူတို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ သဘောထားအ ြမင်တွေနဲ့ လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ခွင့်ြပုပေးရပါမယ်။ တာဝန်ယူမှုအပိုင်းက အဲ့ဒီလုပ် ဆောင်မှုတွေအတွက် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။

 

#SAPB1 #VanguardMyanmar #ERPMyanmar #SAP #ERP