ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ERP အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တွေ့ြကုံရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ

Organizational Changes – လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ေြပာင်းလဲြခင်းများ။

ERP အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်အလေ့အထများတွင် သိသာထင်ရှား သော ေြပာင်းလဲမှုများ လိုအပ်လာနိုင်သည်။ ထို့အ ြပင် လုပ်ငန်း၏ အဓိကကျသော ဆောင်ရွက်ပုံများအား အ ေြခခံ အဆင့်မှစတင်ြပီး ြပန်လည်လေ့လာဆန်းစစ်ြခင်း၊ သမားရိုးကျဆောင်ရွက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံများကို ေြပာင်းလဲြခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ် များအား တာဝန်ြပန်လည်ချထားပေးြခင်းတို့ကိုလည်း လိုအပ်ပါသည်။

 

Check and Balanced – စီစစ်ြခင်းနှင့် စာရင်းကိုက်ြခင်း။

ERP စနစ်သည် လုပ်ငန်းအသီးသီးမှစာရင်းများ စုစည်းထားသော စနစ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်း အများစုတွင် လုပ်ကိုင်နေ ြကသော အချက်အလက်များသည် ချိတ်ဆက်ထားြခင်းမရှိသော စနစ်များအား အသုံးြပုနေကျသည့် အတွက် ERP သို့ ကူးေြပာင်းသောအခါတွင် ဌာနအသီးသီးမှ စာရင်းများကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ချိတ်ဆက်အသုံးြပုရာတွင် စာရင်း မကိုက်ညီမှုများကို တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ (ဥပမာ – ကုန်လက်ကျန်စာရင်း၊ ရရန်ရှိစာရင်း၊ ပေးရန်ရှိစာရင်း)

 

Standard Operation Procedure and Business Processes – စံသတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းဆောင်တာ များ အဆင့်ဆင့်နှင့် သဘာဝကျသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံများ။

မိမိ၏လုပ်ငန်းကို ERP သို့ ကူးေြပာင်းမည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေ ြဖင့် ERP သည် Software တစ်ခုြဖစ်သော်လည်း Software ေြပာင်းလဲ၍ အသုံးြပုသည်ဟု သတ်မှတ်၍မရဘဲ မိမိတို့ နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ပုံစံမကျသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် ပုံစံကျသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဆောင်ရွက်သည့် အနေအထားသို ့ ကူးေြပာင်းြခင်းဟု မှတ်ယူရမည်ြဖစ်ပါ သည်။

သို့ြဖစ်သောေြကာင့် ERP သို့ ေြပာင်းလဲအသုံးမြပုမှီ မိမိတို့၏ လက်ရှိလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (ဥပမာ – ဝယ်ယူြခင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ရောင်းချြခင်း၊ ငွေစာရင်း)၊ ကျင့်ထုံးနှင့်မူများ၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည့်လူပုဂ္ဂိုလ်များ အစရှိ သည်များကို အသေးစိတ်ြပန်လည်သုံးသပ်စီစစ်ြပီး ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲရမည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလည်း စံနှုန်းများနှင့်အညီ ြပုြပင်ြပီးမှသာလျှင် ERP သို့ ကူးေြပာင်းမှုသည် လွယ်ကူလျင်ြမန်ချောမွေ့ပါမည်။

ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအနေ ြဖင့်လည်း မိမိတို့တာဝန်အလိုက် ဆောင်ရွက်ရမည့်အလုပ်များကို ရှင်းလင်းြမန်ဆန်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ြခင်းရှိမှသာလျှင် ERP စီမံကိန်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသောအချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်အတိုင်း ြပီးစီးြခင်းတို့ကို ရရှိနိုင် မည်ြဖစ်သည်။

 

Right expectations – ြဖစ်နိုင်ချေရှိသော မျှော်မှန်းချက်များ။

အဓိကလိုအပ်ချက်များကို အာရုံမစိုက်ဘဲ မျှော်မှန်းချက်များ အလွန်အကျွံထားြခင်းသည်လည်း ERP အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အဟန့်အတား တစ်ခုအ ြဖစ်ရှိနိုင်သည်။

Software သည် အလုပ်များအားလုံး လျှော့ချပေးမည်ဆိုသောယူဆချက် မထားသင့်ပါ။ ြပီးြပည့်စုံမှုနှင့် စနစ်မရှိသော လုပ်ငန်းများ သည် ERP သုံးသည့်အခါတွင် တိကျသောအချက်အလက်များကို သတ်မှတ်ထားသောနေရာ၌ မှန်ကန်စွာစုဆောင်းပေးရသော ေြကာင့် အချို့သောနေရာများတွင် ပိုမိုအလုပ်များလာနိုင်သည်။

 

Qualified Project Manager and Business Functional Lead – စီမံကိန်းမန်ေနဂျာမှ စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးအား ဦးေဆာင်မှုြပုြခင်း။

အရည်အချင်းြပည့်ဝသော စီမံကိန်းမန်နေဂျာမှ စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးအား ဦးဆောင်မှုြပုြခင်းနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအားလုံးနှင့် အတူ ေြပာဆိုဆက်ဆံြခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များကို ြဖန့်ဝေပေးြခင်းတို့ကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

ထို့အ ြပင် စီမံကိန်းမန်နေဂျာနှင့်အတူ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုစီတွင် မိမိ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်တာများကို ရှင်းလင်းစွာသိ၍ မျှဝေပေးနိုင်သော မန်နေဂျာတစ်ယောက်စီလည်း လိုအပ်ပါသည်။ (ဥပမာ – ငွေစာရင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ဝယ်ယူရေး၊ ရောင်းချရေး၊ ထုတ်လုပ်မှု အစရှိသည်များ)

 

Staff Turnover – ဝန်ထမ်းအ ေြပာင်းအလဲ။

ယခုနှစ်နောက်ပိုင်း လုပ်ငန်းအသီးသီးတွင် ြကုံတွေ့ရသော အခက်အခဲတစ်ခုမှာ ဝန်ထမ်းေြပာင်းအလဲြဖစ်ပါသည်။ အ ေြခခံဝန်ထမ်း များသာမက အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများပါ အ ေြပာင်းအလဲရှိနေပါသည်။

ERP အကောင်အထည်ဖော်ကာလတွင် ဦးဆောင်သူ (သို့မဟုတ်) အရေးပါပုဂ္ဂိုလ်များ အလုပ်ထွက်ရှိပါက ထိုပုဂ္ဂိုလ်များတွင် အရံလက်ထောက်မရှိခဲ့ပါက ERP Project အတွက် အလွန်အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ အထူးသ ြဖင့် အချက်အလက်များကို စာရွက် စာတမ်းနှင့်မထားရှိြခင်း၊ ERP Project နှင့်ပတ်သက်သော မှတ်တမ်းများအား Project ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည့် ဦးဆောင်သူသို့ သေချာရှင်းလင်းစွာ လွှဲေြပာင်းြခင်းမရှိြခင်း။

 

Management Support – ဦးေဆာင်စီမံသူများထံမှ ကူညီေထာက်ပ့ံမှု။

ဦးဆောင်စီမံသူများထံမှ ကူညီထောက်ပံ့မှုများကို မရရှိသောအခါ ERP သို့ ကူးေြပာင်းရာတွင် နှောင့်နှေးြကန့်ြကာမှုများ၊ တိကျသော ဆုံးြဖတ်ချက်များမချနိုင်ြခင်း အစရှိသော မလိုလားအပ်သည့် အချည်နှီးများ ြဖစ်ပေါ်တတ်သောေြကာင့် ထိုအကူးအ ေြပာင်းကာလ တွင် ဦးဆောင်စီမံသူများထံမှ ကူညီထောက်ပံ့မှုများကို လိုအပ်သည်။

 

Customization Customization လုိအပ်ချက်။

ERP အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် မြကာခဏြကုံလေ့ရှိသည့် ကိစ္စတစ်ခုမှာ အသုံးြပုသူများသည် ထို ERP ပေါ်တွင် Customization သေချာပေါက် လိုအပ်သည်ဟု နားလည်မှုလွဲြခင်း ြဖစ်သည်။

ERP သည် လုပ်ငန်းတစ်ခုစီအလိုက် အသုံးြပုရန်အတွက် အဆင်သင့်ထုပ်ပိုးထားြခင်း မဟုတ်သော်လည်း၊ ERP တွင် ရှိသင့်ရှိထိုက် သော စံအ ေြခခံအုတ်ြမစ်အပေါ်တွင် တည်ဆောက်ြခင်းြဖစ်သည်။ မိမိလုပ်ငန်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအလိုက် ေြပာင်းလဲမူများ လိုအပ်ပါက ERP တွင်ရှိသော အ ေြခခံအုတ်ြမစ်အပေါ်တွင်သာ တည်ဆောက်သွားရပါမည်။

အထက်ပါအ ေြကာင်းအရာများကိို ရှင်းလင်းစွာမသိရှိထားပါက ERP အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုများြပားတတ်ပါသည်။ ERP ၏ အ ေြခခံအုတ်ြမစ်နှင့် တည်ဆောက်ထားပုံတို့ကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည်သဘော ပေါက်ထားြခင်းသည် တွေဝေြခင်း၊ ကုန်ကျမှုများြခင်းမရှိဘဲ မိမိ၏လုပ်ငန်းကို အကောင်းဆုံး တည်ဆောက်နိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

 

Infrastructure – ဆက်သွယ်ရေး အ ေြခခံအုတ်ြမစ်။

ERP ကို မိမိ၏ရုံးဌာနတစ်ခု (သို ့) နေရာတစ်ခုတည်းတွင် အသုံးြပုသူများအနေ ြဖင့် Internet အစရှိသော ဆက်သွယ်ရေး အ ေြခခံအုတ်ြမစ်များ မလိုအပ်သော်လည်း တစ်ခုထက်ပိုသော ကွဲြပားသည့် နေရာများမှ အသုံးြပုရန် လိုအပ်လာပါက Internet နှင့် ဆက်စပ်သော ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာနည်းပညာများ လိုအပ်လာပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံအနေ ြဖင့် လူတစ်ဦးချင်းစီအလိုက်သော် လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများကိုလည်းကောင်း ပေးနိုင်သော အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများမှာ နိုင်ငံတကာတွင် စံသတ်မှတ် ထားသော အရည်အသွေးနှင့် စျေးနှုန်းတွင် မရှိိသေးြခင်းေြကာင့် ကွဲြပားသောနေရာများတွင် အသုံးြပုရန်လိုအပ်ပါက သတ်မှတ်ထား သည့် အ ြမန်နှုန်းရှိသော အင်တာနက်၊ Public IP အစရှိသော ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများကိုလည်း ရရှိနိုင်ရန် ြပင်ဆင်ထား ရပါမည်။

### 

ကျွန်တော်တို့ Vanguard Myanmar ဟာ ERP စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ြခင်းနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အ ြကံပေး ဆွေးနွေးြခင်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင်  များစွာသော အတွေ့အ ြကုံကောင်းများရှိပါသည်။ သင့်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ ေြပာင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အတွေ့အ ြကုံများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ အဆင်ေြပချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် Local Support အဖွဲ့များနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ လူြကီးမင်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းများတွင် ERP ကို အကောင်အထည်ဖော် ရင်းနှီးြမုပ်နှံရာမှာ  ကျွန်တော်တို့ Vanguard က ဘယ်လိုထိရောက်စွာ ကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာကို contact@vanguardmm.com သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။