ြကုံတွေ့နေရသော စာရင်းကိုင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကို ERP ြဖင့် ေြဖရှင်းြခင်း။

တစ်နေ့တစ်ြခား လုပ်ငန်းတိုးတက်လာတာနှင့်အမျှ အသေးစား အလတ်စားလုပ်ငန်းများဟာ သူတို့၏ တစ်နေ့တာ လည်ပတ်နေသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် အနည်းနှင့်အများ  အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်နေြကရပါတယ်။

ဒါတွေကတော့ အချက်အလက် data များ မှားသွင်းမိြခင်း သို့မဟုတ် ထပ်တလဲလဲ သွင်းမိြခင်းေြကာင့် အချိန် ြကာလာတာနဲ့အမျှ အလုပ်ကိုြကန့်ြကာနိုင်သည့် စိန်ခေါ်မှုတွေြဖစ်ြပီး တ ြဖည်းြဖည်းနဲ့ ြပသာနာ ြကီးြကီးမားမား ြဖစ်လာနိုင်ပါတယ်။

ဥပမာ

(၁) ရရန်ရှိစာရင်းတွင် ငွေပေး/ငွေယူ ြကန့်ြကာနေြခင်း။

(၂) ငွေလည်ပတ်မှု မတိကျ/သေချာမှု မရှိြခင်း။

(၃) စာရွက်စာတမ်းများေြကာင့် အမှားအယွင်းြဖစ်ြခင်း။

(၄) လစဉ်စာရင်းချုပ်လျှင် အမှားအယွင်းများရှိြခင်း။

(၅) ငွေမှားယွင်းတောင်းခံြခင်း။

သေးငယ်သော ကိစ္စပင်ြဖစ်စေကာမူ ေြဖရှင်းသောအခါတွင် လုပ်အား၊ အချိန် အစရှိသည်များက ထင်မှတ် မထားဘဲ ကုန်ကျမှုများရှိတတ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် လုပ်ငန်းကို ြပင်၍မရသော၊ အန ္တရာယ် ြဖစ်စေသော အ ေြခအနေများအထိ တွေ့ြကုံရတက်ပါတယ်။

ERP ဆော့ဝဲလ်ကို အသုံးြပုြခင်းြဖင့် Invoice deliveries ကဲ့သို့ အလုပ်တာဝန်များကို ချောချောမွေ့မွေ့နှင့် အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းနိုင်ြပီး နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်ြကုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို ြကိုတင်ရှောင်ရှားနိုင်ပါ တယ်။

ERP စနစ်ဟာ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို စီမံထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့သာမက စာရင်းဇယား၊ ပစ္စည်းလက်ကျန် အချက်အလက် များနှင့် customer များ၏ ငွေရေးေြကးရေး၊ အဝယ်စာရင်းများကိုလည်း တိကျသေချာအောင် အကူအညီပေးနိုင် ပါတယ်။

ထို့အ ြပင် ERP စနစ်ကို အသုံးြပုြခင်းြဖင့်

  • ပစ္စည်းအမှာစာတင်လျှင် မိမိလက်ကျန်စာရင်းကို တဖန် ြပန်စစ်ဆေးစရာမလိုအပ်ပဲ လက်ကျန်စာရင်း အ ြပည့်အစုံကို သိရြခင်း။
  • ကောင်းမွန်သော ရုံးတွင်းလုပ်ငန်းစဉ်များမှတဆင့် လိုက်နာရမည့်စံချိန်စံညွှန်းများကို ထိရောက်စွာ ရရှိ ြခင်း။
  • သတင်းပို့ြခင်းနှင့် ခိုင်မာတိကျသော ဆုံးြဖတ်ချက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ေြပးညီ အစီရင်ခံနိုင်ြခင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်ပါတယ်။

ယနေ့လို ယှဉ်ြပိုင်မှုြပင်းထန်သောအချိန်မှာ သင့်လုပ်ငန်း၏ ဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်များကို အ ြပည့်အဝ တိုက်ရိုက်ြကည့်ရှုြခင်းြဖင့် ဆုံးြဖတ်ချက်များကို မှန်ကန်စွာ ချက်ချင်းချမှတ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။

နည်းပညာတိုးတက်လာတာနှင့်အမျှ ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းကိုင်ကဏ္ဍမှာလည်း မှန်ကန်လွယ်ကူ လျှင်ြမန်စွာ အထောက်အကူြပုလာတာ တွေ့ရပါတယ်။

ERP များထဲမှ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ERP စနစ်တစ်ခုြဖစ်တဲ့ SAP S/4 HANA Finance က သင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ထောင့်ပေါင်းစုံမှ မှန်ကန်သောဆုံးြဖတ်ချက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တိကျစွာ ချမှတ်သိရှိနိုင်ရန် ကူညီပါလိမ့် မယ်။

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SAP S/4 HANA Live solution က ငွေေြကးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအ ြပင် ပေါင်း စည်းထားြပီး ဌာနအားလုံး အလိုအလျောက်လည်ပတ်နေြခင်းကို ြမင်တွေ့စေနိုင်အောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။

SAP 4 HANA ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များကတော့

၁) ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု

၂) ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာ

၃) ဘဏ္ဍရေးသုံးသပ်ြခင်း

၄) စာရင်းကိုင်

၅) ရရန်ရှိစာရင်း

၆) ပေးရန်ရှိစာရင်း

၇) ငွေတောင်းခံလွှာကို စီမံခန့်ခွဲမှု

၈) ဘဏ္ဍရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲြခင်းနှင့် ြကိုတင်ခန့်မှန်းြခင်း

၉) ခရီးသွားစီမံခန်ခွဲမှု

၁၀) ဘဏ္ဍတိုက်စီမံခန့်ခွဲမှု

၁၁) ဝင်ငွေသိရှိြခင်း

၁၂) ဘဏ္ဍရေးတွင်ပေါ်ပေါက်နိုင်သော အန္တရာယ်ကို စီမံခန့်ခွဲမှု

၁၃) ဘဏ္ဍရေးစာရင်းပိတ်ြခင်း

၁၄) အ ြမတ်အစွန်းအစီအရင်ခံစာများ စသည့် function များကို အချိန်မရွေး LIVE ြကည့်ရှုနိုင်ြပီး လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။

သင့်လုပ်ငန်းအတွက် SAP ၏ Finance Functions အ ေြကာင်းကို အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ရန်  Vanguard Myanmar ၏ contact@vanguardmm.com (သို့မဟုတ်) +95 9 97724 2222 ကို အခုပဲ ဆက်သွယ် လို်က်ပါ။

#SAPB1 #VanguardMyanmar #ERPMyanmar #SAP #ERP

Posted in Uncategorized