စက်ရုပ်တွေဖန်တီးလိုက်ြခင်းက အနာဂတ်လူသားတွေအတွက် ဘာတွေြဖစ်လာနိုင်မလဲ။

post-3

သင် စက်ရုပ်နဲ့ နောက်ဆုံးဘယ်အချိန်မှာ စကားစ ြမည်ေြပာခဲ့ပါသလဲ။

ဒါကမ ြကာသေးပါဘူး။ နေရာတိုင်းမှာ App အသစ်တွေကနေ Video Game အသစ်တွေကို၊ Fitness tracker တွေကို၊ ကွန်ပျူတာကိုအသုံးြပုြပီး Siri နဲ့ Google ကဲ့သို့ အရာတွေကို သုံးစွဲဆက်သွယ်ေန ြကတာပါ။ Laptop ဒါမှမဟုတ် Smartphone တွေမရှိဘူးဆိုရင်တောင် လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ် ဒါမှမဟုတ် နှစ်နှစ်ကျော်လောက်က အချို့ အရာတွေအတွက် အလိုအလျောက် ဆက်သွယ်တဲ့စနစ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ြပီးသားြဖစ်မှာပါ။ သင့်မှာ American Accent မရှိဘူးဆိုရင် တစ်ခါတစ်ရံမှာစက်ရုပ်တွေက သင့်ကိုနားလည်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာပဲ စနစ်တွေကလည်း ကောင်းသထက်ကောင်းလာပါတယ်။ မြကာသေးမီကမှ တိုးတက် လာတဲ့ RFID နည်းပညာနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ Star-Trek ဇာတ်ညွှန်းထဲကအတိုင်း ြဖစ်ချင် တဲ့ဆန္ဒတွေကို ကွန်ပျူတာတွေကိုေြပာလိုက်တာနဲ့ ကွန်ပျူတာက သင်ြဖစ်ချင်တဲ့အတိုင်း လုပ်ပေးမယ့်အချိန်ကို ရောက်ဖို့ မဝေး တော့ပါဘူး။ ဒါတွေြဖစ်မလာခင်မှာ စက်ရုံတွေပေါ်လာရင် အနာဂတ်လူသားတွေအတွက် ဘာတွေ ြဖစ်လာမလဲ ဆိုတာကို သေချာစဉ်းစားတွေးတောထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကို ကျေးဇူတင်ပါတယ်လို့ ေြပာတဲ့သူကို ြမင်ဖူးြကားဖူးပါသလား။ စက်ရုပ်တွေက ကျေးဇူးမသိတတ်မှုအပေါ် ဂရုတစိုက်တုံ့ြပန်မှု မရှိ သလောက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေက ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့ အ ြပုအမူတွေကို ေြခရာကောက်ြပီး လူတွေနဲ့ ဘယ်လိုစကားေြပာရမလဲ၊ စက်ရုပ်တွေနဲ့ ဘယ်လိုစကားေြပာရမလဲဆိုတာ နားလည် ြကမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါေြကာင့် အနာဂတ်မှာ မိဘ ြဖစ်လာြကမယ့် သူတွေအနေနဲ့ လူတွေနဲ့ AI (Artificial Intelligence) တွေြကားက ကွာြခားချက်တွေကို ရှင်းြပထားဖို့လိုပါတယ်။ အလားတူပဲ ကွန်ပျူတာတွေသုံးြပီး ေြပာဆိုဆက်ဆံတာတွေက ကျွန်ုပ်တို့ မျိုးဆက်တွေကို ေြပာဆိုဆက်ဆံမှုပညာ သင်ြကားပေးရာမှာ လွှမ်းမိုးမှုြကီးြဖစ်လာပါလိမ့်မယ်။ Siri ကို စကားေြပာတဲ့အခါ Phone Connection မကောင်းရင် စကားကို ကျယ်ကျယ်ေြပာြပီး စကားလုံးတိုင်းကို ပီသအောင်ဖိြပီး ေြပာသလိုမျိုးေြပာနေမိပါတယ်။ ဒါတွေက ကလေးတွေကို လူတွေနဲ့စကားေြပာတဲ့အခါ အသုံးချဖို့ သင်ပေးချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ြပီးတော့ AI တွေက အခုချိန်ထိ ဂျပန်ကလေးငယ်တွေအတွက် အဂ်လိပ်စာသင်ယူဖို့ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းြဖစ်နေပါတယ်။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် အနာဂတ်လူသားတွေအနေနဲ့ စက်ရုပ်တွေနဲ့အတူ ြကီးလာြကမှာြဖစ်ြပီး သင့်ကုမ္ပဏီနဲ့ ဆက်သွယ်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေ ေြပာင်းလဲလာဖို့အတွက် ထိုက်တန်တဲ့အချိန်အခါပါပဲ။ ဥပမာ အနာဂတ်လူသားတွေအနေနဲ့ ဖုန်းေြဖဆိုမှုကို နာရီဝက်၊ တစ်နာရီလောက်စောင့်ရမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကိစ္စတစ်ခုခုအတွက် ဆတ်ဆတ်ထိမခံြဖစ်နေရမယ့် လူသားတွေရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေအစား စက်ရုပ်တွေနဲ့ ေြပာဆိုဆက်ဆံရတာကို ပိုမိုနှစ်သက်လာြကမှာပါ။ အဲဒီ အနေအထားကိုရောက်ဖို့ စက်ရုပ်တွေကခက်ခဲတဲ့ ြပဿနာေတွကို ေြဖရှင်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကို သံသယ ကင်းကင်းနဲ့ ယုံြကည်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ AI တွေက လူတွေလိုစကားတိိုင်းကို အဓိပ္ပါယ်ကောက် ေြပာဆိုနိုင် မယ်ဆိုရင် လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာ ထူးဆန်းတာတွေြဖစ်လာမှာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့က စက်ရုပ်တွေကို code တွေနဲ့ ဖန်တီးထားတာေြကာင့် သူတို့ကအ ြမဲတမ်းြကင်နာတယ်၊ ယဉ်ကျေးပျူဌာတယ်၊ တွေးခေါ်တာတွေများြပီး အာရုံစိုက်တတ်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဒါေြကာင့် တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ စက်ရုပ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါ လူသား တွေဟာလိမ်တတ်၊ ညာတတ်ြပီး ြငင်းခုန်တတ်တဲ့ မကောင်းတဲ့သူတွေြဖစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကမ္ဘာ လူသားတွေက မိမိတို့တည်ရှိမှုကို ဘယ်လိုြမင်လာြကမလဲ။ ဒါတွေက အဝေးြကီးလိုပါသေးတယ်။ အဲဒီလိုအ ေြခ အနေတွေရောက်ဖို့ AI တွေေြကာင့်ြဖစ်လာတဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ြပဿနာတွေကနေ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခေေတွ ြပဿနာတွေအထိရင်ဆိုင် ြကုံတွေ့ြကရမှာပါ။ ဘာတွေပဲြဖစ်နေပါစေ စက်ရုပ်တွေ မွေးဖွားလာတော့မှာပါ။ ဒါေြကာင့် အဆင်သင့်ြဖစ်အောင်ြပင်ဆင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။

သင်ရော…စက်ရုပ်နဲ ့နောက်ဆုံးဘယ်အချိန်မှာစကား စ ြမည်ေြပာခဲ့ပါသလဲ။

Posted in Uncategorized