လစာအ ေြကာင်းေြပာြကရာဝယ် (Money Talks)

money-talks-for-web-featured-copyလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့က မိမိတို့လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ Finance Manager တစ်ယောက်ကို ခန့်အပ်ဖို့ ခက်ခဲလာမှုဟာ လုပ်ငန်းတွေရဲ့အသုံးစရိတ် ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းကို များစွာအကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ လက်ရှိ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ Finance ပိုင်းမှာ အတွေ့အြကုံရှိတဲ့ မန်နေဂျာတစ်ယောက်ကို ခန့်အပ်မယ်ဆိုရင် ပုံမှန်ကမ်းလှမ်း နေ ြကတာထက် နှစ်ဆလောက်ပိုြပီး ကမ်းလှမ်းလာ ရတယ်လို့ လုပ်ငန်းရှင်တယောက်က ထောက်ြပခဲ့ပါတယ်။

ဝန်ထမ်းတွေဘက်က ပိုကောင်းတဲ့လစာတွေ၊ ခံစားခွင့်တွေကို လိုချင်ြကတာမှန်သလို လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်က ြပန်ြကည့်မယ် ဆိုရင်လဲ လုပ်ငန်းရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက် အသုံးစရိတ်ပိုင်းကို အကောင်းဆုံး ထိန်းသိမ်းထား နိုင်ဖို့ အရေးြကီးပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ ကုမ္ပဏီထဲမှာရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ပေးြပီး သူတို့အတွက် ပိုကောင်းတဲ့ မျှော်မှန်းချက်တွေ၊ လုပ်ခလစာတွေကို ဖန်းတီးပေးြခင်းမျိုးတွေကို လုပ်ဆောင်လာြကပါတယ်။

ယခုနောက်ပိုင်းမှာ လုပ်ငန်းတွေရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ အုပ်ချုပ်မှုပုံစံတွေလဲ ေြပာင်းလဲလာြကပါတယ်။ ယခင် သူဋ္ဌေးကပဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အာဏာအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ပုံစံတွေကနေ၊ ထိန်းချုပ်မှုတွေကို တက်နိုင်သလောက် လျှော့ချြပီး ပိုြပီးထင်သာြမင်သာရှိတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ ေြပာင်းလဲလုပ်ကိုင်လာြကပါတယ်။

မိမိရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ပိုြပီးကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်အောင် လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်ချက်တွေ၊ ြပည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ြပည်ပကလာတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေြကား လစာကွာဟမှုတွေ၊ နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီြကီးတွေ ဝင်လာြပီး ဝန်ထမ်းအ ြမန် ခန့်အပ်လိုတဲ့အတွက် လစာများများပေးြပီး ဝန်ထမ်းခန့်အပ်မှုတွေေြကာင့် ြဖစ်ပေါ်လာတဲ့ ြပည်တွင်းက လစာဖောင်းပွမှုတွေဟာ လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် အဓိက စိန်ခေါ်မှုတွေြဖစ်လာခဲ့ပါတယ်။

လစာများများပေးြပီး ကမ်းလှမ်းြခင်းဟာ သင့်တော်တဲ့နေရာအတွက် သင့်တော်တဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကို ရရှိဖို့ တခုတည်းသော နည်းလမ်းမဟုတ်သလို၊ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတခုလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဝန်ထမ်းတွေဟာ သူတို့အတွက် ရေရှည်တိုးတက်မှုရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းမျိုးရှိတာနဲ့ လစာကိုချိန်ြပီး အလုပ်ကို ရွေးချယ်တာမျိုး တွေလဲ တွေ့လာရပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်မှာလဲ ဝန်ထမ်းရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ လိုချင်တဲ့ မျှော်မှန်းချက်တွေကို လက်တွေ့မှာရှိနေတာနဲ့ ချိန်ညှိြပီး ရှာသင့်ပါတယ်။ (ဥပမာ – Finance Manager ရာထူးအတွက် CPA qualified ြဖစ်တဲ့ candidate မျိုးကိုလိုချင်ပေမယ့် ြပည်တွင်းမှာ CPA qualified ြဖစ်တဲ့ ဝန်ထမ်း ရှားပါးမှု ေြကာင့် အဲ့ဒါနဲ့ညီမျှတဲ့ အတွေ့အြကုံရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းမျိုးကိုရှာတာမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်။)

လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်က ြမန်မာနိုင်ငံမှာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ (Professionals)၊ နည်းပညာရှင်များ (Technicians)၊ အင်ဂျင်နီယာများ (Engineers) နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းလုပ်ကိုင်သူများ (Managements) PTEMs ရှားပါးလာမှုကို ရင်ဆိုင်လာရနိုင် တယ်လို့ သုံးသပ်ြပီး လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ အဲ့ဒီအတွက် ြကိုတင် ြပင်ဆင်ထားဖို့လိုေြကာငး် ထောက်ြပသွားခဲ့ပါတယ်။

လက်ရှိြမန်မာနိုင်ငံမှာ လိုအပ်နေတဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကို ရှာဖွေတဲ့အခါမှာ အလားအလာရှိတဲ့ စျေးကွက် တွေြဖစ်တဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေကိုရရှိဖို့ဆို Singapore လိုနိုင်ငံမျိုး၊ Finance Professinals တွေကိုရရှိဖို့ဆို UK, Australia, Singapore and Vietnam လို နိုင်ငံမျိုးတွေကနေ ခေါ်ယူနိုင်ပါတယ်။

ကလေးတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးစနစ် မရှိသေးတာတွေ၊ မသေချာတဲ့ နိုင်ငံရေးအ ေြပာင်းအလဲ အ ေြခ အ နေတွေ ေြကာင့် နိုင်ငံြခားမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လူတွေရဲ့ ၅၀% လောက်က ကိုယ့်နိုင်ငံကိုြပန်လာဖို့ တော်တော်စဉ်းစားနေြကရပါတယ်။ တချို့ကတော့ မိသားစုအတွက် ြပန်လာတဲ့လူတွေရှိသလို၊ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာပဲ ြပန်လုပ်ချင်လို့ ြပန်လာြကတဲ့လူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ တချို့ကတော့ မိမိလုပ်မယ့်ကုမ္ပဏီဟာ ြမန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွံြဖိုး တိုးတက်မှုမှာ တစိတ်တပိုင်း အထောက်အကူြပုမယ့် ကုမ္ပဏီြဖစ်တယ်၊ မိမိတို့အတွက်လဲ ရည်ရှည်တိုးတက်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးရှိရင် လက်ရှိသူများနိုင်ငံမှာရတဲ့ လစာထက်နည်းလဲ ြပန်လာလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးရှိြကတယ်လို့ လုပ်ငန်း ရှင်တစ်ဦးက သုံးသပ်ထားပါတယ်။

နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာလဲ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ သင့်တော်တဲ့လူကို သင့်တော်တဲ့နေရာ အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ြပီး ခန့်အပ်နိုင်ဖို့ အရေးြကီးတယ်ဆိုတာကို သုံးသပ်ထားပါတယ်။

(ဇူလိုင်လ ၂၀၁၄ မှာ CIMA က ြကီးမှူးကျင်းပခဲ့တဲ့ Rountable Discussion မှာ နယ်ပယ်အသီးသီးက လုပ်ငန်းရှင် ၁၈ ဦးက ြမန်မာနိုင်ငံမှာြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းရေးရာ အကျပ်အတည်းအ ေြကာင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ Report မှ Reference ယူထားပါသည်။)

 

#SAPB1 #VanguardMyanmar #ERPMyanmar #SAP #ERP

Posted in Uncategorized